Напоследък чета доста Edward Tufte в опити да си увелича data viz скиловете. Идеята е, че освен красиви, графиките трябва да са и полезни! За упражнение, ще се опитаме да подобрим визуализацията на графика на автобус 72 като покажем повече информация, с повече контекст.

Основите

Отваряме си сайта на sofiatraffic, цъкаме…

Martin Boyanov

Data Scientist passionate about NLP and Graph Modeling

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store